Actes Plenaris Municipals

2013. Plenari 5. 2 de juliol.

1.- Aprovació de l’ acta anterior UNANIMITAT
2.- Donar compte de les Resolucions d’Alcaldia.
3.- Proposta d’acord, si procedeix, aprovació provisional de modificació d’ordenança fiscal taxa llicencia obertura d’establiments. UNANIMITAT
4.- Proposta d’aprovació ,si es cau, de concessió de medalles.UNANIMITAT
5.- Presentació de Mocions:
Moció Compromís “Víctimes del Metro”. (fusionada amb una del PSOE) A Favor: PSOE I COMPROMIS, En Contra PP.
Moció Compromís “Defensa del Mercat Municipal”. A Favor: Compromís i PP. En Contra PSOE.
6.- Precs i preguntes
Compromís pregunta pel CIS (Instal·lació penitenciària), per les Vacants del Cos de la policia i la seua convocatòria pública. Per queixes rebudes del Mercat. Ací

2013. Plenari 4. 7 de juny

1.- Aprovació de l’ acta anterior UNANIMITAT
2.- Donar compte de les Resolucions d’Alcaldia.
3.- Proposta d’acord, si procedeix, aprovació provisional de modificació d’ordenança fiscal taxa llicencia obertura d’establiments. UNANIMITAT
4.- Proposta d’aprovació ,si es cau, de concessió de medalles.UNANIMITAT
5.- Presentació de Mocions:
Moció Compromís “Víctimes del Metro”. (fusionada amb una del PSOE) A Favor: PSOE I COMPROMIS, En Contra PP.
Moció Compromís “Defensa del Mercat Municipal”. A Favor: Compromís i PP. En Contra PSOE.
6.- Precs i preguntes
Compromís pregunta pel CIS (Instal·lació penitenciària), per les Vacants del Cos de la policia i la seua convocatòria pública. Per queixes rebudes del Mercat. AcíDia 7 a les 19,30 hores.

2013. Plenari 3. 7 de maig

1.- Aprovació de les actes (23 d’abril, 2 d’abril)  anteriors. UNANIMITAT
2.- Donar compte informe Intervenció compliment objectiu d’estabilitat pressupostària liquidació exercici 2012.
3.- Donar compte informe Intervenció any 2012 Pla de Sanejament de la Corporació.
4.- Aprovació inicial, si es cau, de l’Ordenança reguladora de la venda fora d’establiment
comercial modalitat no sedentària de l´Ajuntament de Picanya. UNANIMITAT
5.- Aprovació, si es cau, de l´adhesió al Conveni de creació d’un fons social de vivendes per afectats per desnonaments.UNANIMITAT
6.- Presentació de Mocions.
7.- Precs i preguntes.
COMPROMÍS preguntà per l’obertura de la porta del Mercat Municipal pel Charter (preguntes Compromís, preguntes PP i contestació Sr Alcalde) i per la urgència per convocar un plenari extraordinari urgent en menys de 48 hores a finals del mes passat. Atenció a la pregunta i contestació!.

Nº Ordre: 1 Data: 7 de febrer 2013.
Ordre del dia:1.- Aprovació de l’acta anterior.
UNANIMITAT
2.- Donar compte de les últimes Resolucions adoptades per l’Alcaldia.
3.- Donar compte de correus i disposicions d’interès.
4.- Proposta d’aprovació, si és el cas, del Compte General de l’Entitat Local any
2011.PSOE: Sí. PP: No. COMPROMÍS: Abstenció
5.- Donar compte al Plenari de la Corporació de l’informe de la Intervenció
Municipal de seguiment del Pla d’Ajust de l’Entitat Local Exercici 2012.
6.- Proposta d’aprovació, si és el cas, de modificació de la data de celebració
de les sessions ordinàries del Ple de l’Ajuntament.UNANIMITAT
7.- Proposta d’aprovació, si és el cas, de derogació d’ordenança fiscal
reguladora de les taxes per utilització privativa i aprofitament especial del
domini públic municipal a favor de les empreses que presten serveis de
telefonia mòbil.
UNANIMITAT
8.- Presentació de Mocions.
—-Moció del PSOE per excloure a les persones físiques del pagament de taxes judicials.
PSOE i COMPROMÍS: Sí. PP: Abstenció.
—-Moció de COMPROMÍS contra la desregularització d’horaris d’obertura de centres comercials i comerços.
PSOE i COMPROMÍS: Sí. PP: No.
—-Moció de COMPROMÍS de mesures per la transparència en la gestió pública en els distints àmbits.
PSOE: No. PP: Sí. COMPROMÍS: Sí.
9.- Precs i preguntes.Nº Ordre: 9 Data: 27 de desembre 2012.

Ordre del dia:

1.- Aprovació de l’acta anterior.
2.- Donar compte de les últimes Resolucions adoptades per l’Alcaldia.
3.- Donar compte de correu i disposicions d’interès.
4.- Proposta d’aprovació, si és el cas, d’adjudicació de Pòlisses de Crèdit a
curt termini.
5.- Proposta d’aprovació, si és el cas, acord no disponibilitat de crèdits a tenor
de l’Art. 2 del RDL 20/2012.
6.- Proposta d’aprovació, si és el cas, Conveni de col·laboració de l’Ajuntament
de Picanya i la Companyia “Empleo e Integración, S.L.”
7.- Proposta d’aprovació, si és el cas, Pressupost Municipal de l’entitat Local
any 2013.
8.- Presentació de Mocions.
9.- Precs i preguntes.

ACTA. Desenvolupament del Plenari

Nº Ordre: 8 Data: 8 de novembre 2012.

Ordre del dia:
1.- Aprovació de l’acta anterior.
2.- Donar compte de les últimes Resolucions adoptades per l’Alcaldia.
3.- Proposta d’aprovació, en el seu cas, expedient de modificació de crèdits nº
16/2012, per suplements de crèdit.
4.- Proposta d’aprovació, en el seu cas, expedient de reconeixement extrajudicial de
crèdits nº 01/2012.
5.- Proposta d’aprovació, en el seu cas, expedient de modificació de crèdits nº
18/2012, per transferències de crèdit.
6.- Proposta d’aprovació d’establiment de nova taxa i aprovació de l’Ordenança Fiscal
corresponent, com d’aprovació provisional de modificació de Ordenances Fiscals per a
l’exercici 2013.
7.- Proposta d’adhesió de l’ addenda de gestió de l’ecoparc.
8.- Proposta d’acceptació de vials.
9.- Proposta regulació terrasses tancades amb finalitat lucrativa al domini públic.
10.- Presentació de Mocions.
A) Presenta PSOE. Modificacions legislatives hipotecàries.
B) Presenta PSOE. Reducció tarifes elèctriques dels pous de regants.
A) Presenta PP. Declaració institucional de suport a la nova Llei contra la violència familiar del PP a la Generalitat.
11.- Precs i preguntes.
(Preguntes de Compromís)
a) Al Plenari del 2 de febrer, s’aporvà una moció presentada per Compromís que estblia la constitució d’una Comissió per reglamentar les cerimònies civils. Quan es convocarà?
b) Pregue done les instruccions oportunes per no fer notes de premsa o informacions oficials assignant responsabilitats inexistents als regidors del consistori.
c) Des del 27 de juny del 2011 he estat demanant una certificació plenària, fins i tot amb resolució favorables del síndic de greuges i acceptació per part de l’alcaldia amb data 27 de juny de 2012, estem a novembre i no la he rebut. Vull fer constar en acta que demane oficialment la certificació a la Secretària de l’ajuntament.

ACTA. Desenvolupament del Plenari

Nº Ordre: 7 Data: 4 d’Octubre 2012.

ORDRE DEL DIA
1.- Aprovació de l’acta anterior
2.- Donar compte de les últimes Resolucions adoptades per l’Alcaldia.
3.- Proposta Modificació Ordenança Fiscal de l’Impost de Béns Immobles.
4.- Adaptació del Conveni Col·lectiu a les mesures contingudes en el Reial
Decret Lley 20/2012.
5.- Presentació de Mocions.
6.- Precs i preguntes.

ACTA. Desenvolupament del Plenari

 Nº Ordre: 6 Data: 26 de juliol 2012.

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació de les actes anteriors
2.- Donar compte de les últimes Resolucions adoptades per l’Alcaldia.
3.- Donar compte de l’aprovació de la liquidació del pressupost municipal de
l’Entitat Local any 2011.
4.- Donar compte al ple de la corporació d’ informe de la intervenció municipal
sobre avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària a la
vista de la liquidació del pressupost de l´any 2011 (L.O. de estabilitat
pressupostaria).
5.- Donar compte al ple de la corporació d’ informe de la intervenció municipal
sobre avaluació anual any 2011 del pla de sanejament financer de la
corporació.
6.- Proposta d’acceptació de tram de carrer (CV-406) per part de la Diputació
Provincial.
7.- Estudi de permuta de terrenys de l’Ajuntament i Diòcesis de València.
8.- Proposta modificació del reglament municipal de policia i bon govern.

ACTA. Desenvolupament del Plenari

Nº Ordre: 5 Data: 7 de juny 2012.

Ordre del dia:

1.- Aprovació de les actes anteriors (3 de maig i 14 maig 2012)
2.- Donar compte de les últimes Resolucions adoptades per l’Alcaldia.
3.- Proposta sol·licitud Pla de Camins Rurals any 2012.
4.- Proposta d’acord sobre Requeriment de la Generalitat Valenciana d’acord
Plenari.
5.- Proposta d’acord per a desvincular a l’Ajuntament de la gestió de recaptació
de la Taxa TAMER.
6.- Presentació de mocions:
7.- Precs i Preguntes.

Nº Ordre: 4 Data: 14 de maig 2012. Extraordinari
ORDRE DEL DIA
1.- Proposta d’acord concertació operació endeutament a llarg termini prevista
art. 10 del RDL 4/2012 de 24 de febrer.
2.- Proposta d’aprovació en el seu cas, conveni bilateral de col·laboració amb la
Direcció General de Trànsit.
3.- Proposta aprovació nou projecte del Pla Especial, de suport a la inversió
productiva dels Municipis de la Comunitat Valenciana.
   Nº Ordre: 3 Data: 3 de maig 2012
1.- Aprovació de l’acta del 30 de març 2012
2.- Donar compte de les últimes Resolucions adoptades per l’Alcaldia.
3.- Proposta d’acceptació de la DELEGACIÓ de contractació de les obres en la Gestió del PPOS 2012.
4.- Proposta de concessió de medalles.
5.- Proposta de sol·licitud per al “Pla de nuclis 2012.”
6.- Presentació de mocions.
7.- Precs i Preguntes.

Desenvolupament del Plenari

   Nº Ordre: 2 Data: 30 de març 2012

1.- Aprovació de l’acta del 02 de febrer 2012
2.- Donar compte de les últimes Resolucions adoptades per l’Alcaldia.
3.- Informació al Plenari corresponent a l’article 3.2 del RDL 4/2012, 24 de
febrer i el seu compliment.
4.- Proposta d’aprovació en el seu cas, del Pla d’ajust de la Corporació Local, a
tenor del Reial Decret Llei 4/2012 de 24 de febrer
5.- Presentació de mocions.
6.- Precs i Preguntes.

       Nº Ordre: 1 Data: 2 de febrer, 2012

1.- Aprovació de les actes pendents.
2.- Donar compte de les últimes resolucions adoptades per l’Alcaldia.
3.- Donar compte millors condicions econòmiques obtingudes en Operació de Tresoseria.
4.- Proposta d’aprovació compte general de l’Entitat Local any 2010.
5.- Proposta revocació definitiva procés sel·lectiu. PSOE a favor, PP en abstenció, COMPROMÍS en contra.
6.- Presentació de Mocions.
7.- Precs i preguntes.

Acta
Desenvolupament del plenari

       Nº Ordre: 12  Data: 1 de desembre, 2011

1.- Donar compte de les últimes Resolucions adoptades per l’Alcaldia.
2.- Proposta aprovació pòlisses tresoreria a concertar en l’any 2012.
3.- Proposta aprovació Pressupost Municipal any 2012. Ací pressupost.
4.- Presentació de mocions.
5.- Precs i Preguntes.
Acta

        Nº Ordre: 11  Data: 3 de novembre, 2011 

1.- Aprovació de les actes de les sessions de 06/10/2011 i 26/10/2011.
2.- Donar compte de les últimes Resolucions adoptades per l’Alcaldia.
3.- Proposta aprovació modificació Ordenances Fiscals 2012.
4.- Proposta aprovació expedient modificació de crèdits.
5.- Proposta nomenament representants Ajuntament en Comissió Gestió Cadastral.
6.- Proposta nomenament Jutge de Pau Substitut.
7.- Proposta pròrroga contracte pàrquing carrer Sant Joan Baptista.
8.- Presentació de mocions.
9.- Precs i Preguntes.
        Nº Ordre: 10  Data: 26 d’octubre, 2011
Ordre del dia:
1.- Sorteig de membres de les meses electorals.

        Nº Ordre:   9   Data:   6 d’octubre, 2011
Ordre del dia:
1.-Aprovació de l’acta anterior.
2.-Donar compte de les últimes resolucions adoptades per l’Alcaldia.
3.-Proposta aprovació modificació de crèdits nº 18/2011 per suplements de crèdit en Pressupost Municipal, en relació al préstec ICO.
4.-Proposta aprovació expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits nº 02/2011, en relació al préstec ICO.
5.-Proposta aprovació modificació d’Ordenances Fiscals per a 2012.
6.-Proposta aprovació normativa reguladora de l’accés al CEAM (Centre d’Empreses Alqueria de Moret) de l’Ajuntament de Picanya.
7.-Presentació de mocions.
8.-Precs i preguntes.
Nº Ordre:   8   Data:   28 de juliol, 2011
Ordre del dia:
1.-Aprovació de l’acta anterior.
2.-Donar compte de les últimes resolucions adoptades per l’Alcaldia.
3.-Proposta aprovació modificació de crèdits nº 18/2011 per suplements de
crèdit en Pressupost Municipal, en relació al préstec ICO.
4.-Proposta aprovació expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits
nº 02/2011, en relació al préstec ICO.
5.-Proposta aprovació modificació d’Ordenances Fiscals per a 2011.
6.-Proposta aprovació normativa reguladora de l’accés al CEAM (Centre
d’Empreses Alqueria de Moret) de l’Ajuntament de Picanya.
7.-Presentació de mocions.
8.-Precs i preguntes.
Nº Ordre:   7   Data:   30 de juny, 2011
Ordre del dia:
1.-Pressa de possessió Regidora.
2.-Règim de sessions del Plenari de l’Ajuntament.
3.-Creació de les Comissions Informatives.
4.-Composició de les Comissions Informatives.
5.-Nomenament de representants de la Corporació a Òrgans Col·legiats.
6.-Proposta assignació econòmica Grups Polítics Municipals.
7.-Proposta felicitació per serveis extraordinaris a agents de la Policia Local.
8.-Proposta concessió Medalles de la Vila.
9.-Coneixement de la Resolució de l’Alcaldia sobre nomenament de la Junta de
Govern Local (composició i funcionament).
10.-Coneixement de la Resolució de l’Alcaldia sobre nomenament de Tinents
d’Alcalde.
11.-Donar compte règim funcionament Plenari Ajuntament.

 

Nº Ordre:   6    Data:  11 de juny, 2011
Ordre del dia:
Únic.- Constitució Plenari.