Plenari Ordinari d’Octubre

Dia 6 d’octubre. 20,30 h. Saló de sessions de l’ajuntament.
Ordre del dia:

1.-Aprovació de l’acta anterior.
2.-Donar compte de les últimes resolucions adoptades per l’Alcaldia.
3.-Proposta aprovació modificació de crèdits nº 18/2011 per suplements de crèdit en Pressupost Municipal, en relació al préstec ICO.
4.-Proposta aprovació expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits nº 02/2011, en relació al préstec ICO.
5.-Proposta aprovació modificació d’Ordenances Fiscals per a 2012.
6.-Proposta aprovació normativa reguladora de l’accés al CEAM (Centre d’Empreses Alqueria de Moret) de l’Ajuntament de Picanya.
7.-Presentació de mocions.
8.-Precs i preguntes.

Qualsevol ciutadà i ciutadana pot assistir. Si t’interessen els problemes del teu poble o algun de l’ordre del dia, no ho dubtes.
I si tens qualsevol dubte del debat, el nostre regidor Xavier Rius, t’atendrà gustosament.

Informació plenari una vegada realitzat:

1r i 2n punt informatius de tràmit, res a destacar.

3r i 4t punt. Tractats conjuntament. Aprovació del crèdit del ICO per pagar factures pendents extrapressupostàries. És a dir deutes adquirits malgrat no haver-hi diners en el seu moment.
PP repeteix la intervenció del plenari anterior on es presentaren aquests temes. Mala gestió, dèficit galopant i descontrolat.
Compromís. Remet a la intervenció del plenari anterior. (en el mateix sentit que el PP) ja que no trobàvem com a imprevist i necessari, per exemple 3.000 € en autobusos per a l’agermanament o 500 € en “cartells matinal motera”, entre d’altres.
PSOE justifica la necessitat d’atendre les necessitats dels serveis per mantindre el nivell de qualitat del poble.

Votació: PP en contra. Compromís s’absté (mala gestió, però necessitat de cobrar els creditors de l’ajuntament que ells no tenen cap culpa). PSOE a favor.

5é punt. Modificació Ordenances 2012.
PSOE justifica la necessitat d’aquesta proposta per incrementar els ingressos i poder mantindre els serveis que es presten.
Compromís, objecta els preus de la piscina coberta, incrementats des de la seua obertura, entre el 17% i el 21%, quan l’apujada de l’IPC en el mateix període ha estat del 11%. I principalment proposa s’invertisca l’increment aplicats als trams en l’obertura d’establiments, és a dir, no es pot incrementar el 25% als establiments menuts i el 5% als grans. Proposa que siga al contrari, per afavorir i beneficiar al xicotet comerç. La resta, accepten la proposta.
PP. Estaran a favor però també veuen problemes en la llicència d’obertura.
Compromís demana votació separada de les ordenances.
El PSOE accepta separar l’ordenança de les llicències d’obertura, i proposa posposar aquesta ordenança per estudiar la proposta de Compromís.
Tots d’acord.

Votació: S’aprova per unanimitat.

6é punt. Reglament de funcionament del Centre d’Empreses Alqueria Moret.

Votació: Sense debat s’aprova per unanimitat.7é punt. Presentació de mocions.

 • Proponent: Compromís. “Per l’ampliació de la zona A de les línies 1 i 5 de Metrovalència fins a Torrent”.

Text.

Votació: Aprovada per unanimitat.

 • Proponent: Compromís. “Per la dació per impagaments d’hipoteques i modificacions normatives al respecte”.
El PSOE proposa per a la seua acceptació unes supressions (taxades en el text que podeu vore a l’enllaç). Compromís accepta per poder arribar a consens.
Votació: Aprovada. Vot en contra del PP.
 • Proponent: Compromís. “Per pal·liar els efectes de la crisi en les families que es troben en situació d’atur”.

Text


PP al·lega entrebancs legals, el PSOE a més problemes pressupostaris de financiació.

Votació: Rebutjada. Vot en contra PSOE i PP.

 • Proponent: PSOE. “Per l’eliminació del increment en la Taxa de tractament de residus (TAMER) aprovada per l’EMTRE.”

Text.

PP alega necessitat imponderable. Compromís esmena per actualitzar el contingut.

Votació: Aprovada. Vot en contra PP

8é punt. Precs i qüestions. Preguntes fetes per Compromís

1.-Pregunta: 11 de juny vaig fer la següent pregunta en l’aprovació de les actes:
En la transcripció a l’acta del discurs del Sr. Alcalde detecte l’eliminació de la sigla PP “com ha dit el representant del PP” per “com ací s’ha dit” i canvi de la paraula “dir al representant de la Coalició Compromís” per dir-li al Sr. Rius”.
En el paràgraf “És més necessària que mai la cooperació i la col·laboració de les administracions i l’ajuntament de Picanya no vol defugir d’eixa responsabilitat encara que ens produisca algun dèficit.” Ha desaparegut l’afirmació en negreta.
En el paràgraf “Els valors de l’honradesa, la integritat, la moderació, austeritat, lleialtat, tolerància  respecte al demès, igualtat, fraternitat, educació , no discriminació, etc. els valors en definitiva de la moral laica, …són” ha desaparegut la negreta.
Del total de 1586 paraules reproduïdes textualment hi ha aquets canvis. El Sr. Alcalde afirmà, i així consta en acta, que si es digueren que es posen, però després em contesta per escrit que no.
Pregunta: Renuncia a eixes afirmacions? Perquè no vol que consten per escrit?.
Contestació Alcalde: Ara és un folló fer modificar l’acta i la part sustancial ja està arreplegada.
2.-Pregunta: Es va a realitzar un reforma en els baixos de l’ajuntament?.
Contestació Alcalde: Sí per fer-ho com en altres ajuntaments. 
3.-Pregunta: Va ha haver una reorganització de la plantilla o del departament del CIJ de l’ajuntament? És negociarà amb els sindicats com es preceptiu?. Pot ser estiga pensant amortitzar alguna de les places o crear-ne alguna?
Contestació Alcalde: Sí. Encara no s’ha negociat però es farà. Crear-ne cap i cap treballador es trobarà desemparat per l’ajuntament. 
4.-Pregunta: Quant ha costat l’informe jurídic de la revocació del procés d’administratius? I s’ha estimat el cost desembolsat per l’OPO suspesa (dietes, publicacions)?. Quant es convocarà de nou el procés?.
Contestació Alcalde: Prenem nota i es contestarà per escrit. 
5.-Pregunta: Davant el recurs de Compromís al procés de funcionarització de personal no fixe de l’ajuntament. Demanarà també informe? Paralitzarà el procés?.
Contestació Alcalde: He demanat un informe a CCOO.
Reitere es paralitzarà el procés?.
Contestació Alcalde: No contesta, fa un gest de “ja vorem”.
6.-Pregunta: Vostè ha afirmat en premsa què “Rius busca en el juez lo que no consiguió en las urnas”. (respecte al contenciós pel procés de funcionarització de personal no fixe en plantilla)
Això vol dir que si perd el contenciós dimitirà d’Alcalde i em proposaran a mi?.
Contestació Alcalde: Amb vostè MAI jo faria una coalició. 
Com vostè abans de parlar s’informa, jo accepte la seua paraula i li oferisc aplicar qualsevol dels processos de funcionarització que vostè diu, qualsevol, el que vullga, el deixe triar, i aplicar-lo ací en vegada que el que vostè aprovà, així ningú podrà pensar que vostè menteix gratuïtament per difamar a un adversari. Pregunta: Accepta anular el dret i aplicar qualsevol procés de funcionarització exactament igual al signat per la meua persona en altres àmbits?
Contestació Alcalde: Estic convençut que jo trobaria casos similars… igual estic equivocat”. 
7.-Pregue Què per la defensa de les seues opinions i posicions ideològiques no barreje la vida personal passada de ningú, com ja feu amb Jovita i ara fa amb mi. Si critique una decisió, defense la seua o argumente en contra de la nostra, però crec que no és ètic barrejar la vida personal de ningú. Si el debat polític vostè l’entén així, allà vosté. Nosaltres no ho farem. Li pregue que tingam debat polític.
Contestació Alcalde: No ho fem. 
8.-Prec: Accés expedients Comissions i Plenaris. Ja ens queixarem al Plenari passat i retornem a presentar el prec següent:
La LBRL diu “La documentación íntegra de los asuntos incluidos en el orden del día, que deba servir de base al debate y, en su caso, votación, deberá figurar a disposición de los Concejales o Diputados, desde el mismo día de la convocatoria, en la Secretaría de la Corporación.” Ja han passat tres plenaris amb problemes de facilitar la documentació. Preguem es subsane el més aviat possible.
Contestació Alcalde: Farem el que es fa en la majoria dels ajuntaments.
9.-Pregunta: PAI Picanya Sud. Ja s’ha publicat el projecte de reparcel·lació? Aprovació del projecte de reparcel·lació?
Contestació Alcalde: No perquè està en la Conselleria pendent d’aprovació. 
10.-Pregunta: Abocament d’aigües negres. És coneixedor el Sr. Alcalde o algun regidor de si existeix abocament d’aigües negres (del poliesportiu) a les sèquies del realenc?. Han donat autorització?. Poden sancionar per aquest fet a l’ajuntament?. Ha adoptat mesures per subsanar aquest fet?.
Contestació Alcalde: No tenim coneixement. 
11.-Pregunta: Càtering eleccions. Cost? Quants interventors de cada partit participaren? Cost d’aquestes persones?.
Contestació Alcalde: Ho mirarem i contestarem. 
12.-Pregunta: Web PSOE, web municipal. En el plenari anterior vaig preguntar i sembla que no ho vaig fer molt bé perquè m’ha contestat per escrit que era un opinió. Ara li aclare.
Pregunte. Notícia de l’altaveu “tras las gestiones realizadas estos días por el alcalde Josep Almenar, se ha paralizado la construcción del CIS en el lugar que se había anunciado del término de Valencia limítrofe a nuestro municipio”  L’Altaveu de l’ajuntament (i e-mail informatiu municipal número 458 amb la mateixa notícia), fou enviat a la 01:17 del mateix dia.
La notícia, obviament la informà vosté diguent-li a algun treballador que la publique al web i envie el e-mail. A qui fou?.
Com explica vosté que minuts més tard, a eixes hores de la matinada aparega també en la web del PSOE?, la mateixa persona gestiona les dues webs? Es manté la web de l’ajuntament des de la seu del PSOE?, es manté la web del PSOE des de l’ajuntament?.
Contestació Alcalde: La persona contestarem. La relació entreles webs, la contestació és obvia. 
13.-Pregunta: Les bases d’oposició últimes s’han enviat només en castellà. Si actualment ja en el BOP es publica en la llengua que s’envia el document, perquè s’ha optat pel castellà?.
Contestació Alcalde: Haurà estat un desliç, el valencià com a llengua ofcial és valida i la farem servir. 
14.-Pregunta: Agenda 21. Des de quan no es reuneix el Fòrum agenda 21?
Contestació Alcalde: Aproximadament fa dos anys o un poc menys. 
15.-Pregunta: MGN. Ja s’ha nomenat als representants?
Contestació Alcalde: No tenim clar que es tinguen que anomenar. 
16.-Prec: Petició per escrit.
-Sol·licitud de documentació 8 de juliol (reg3544). Se’ns contesta el dia 25 de juliol entregant-nos una documentació que no era la demanada. A l’endemà 26 de juliol (reg 3774). Tornarem a demanar la documentació no entregada. 71 dies després encara no l’hem rebut. Preguem l’entrega de la documentació.
– El 4 de juliol (reg 3384). Petició d’unes actes. 98 dies després no les hem rebudes. Preguem entrega de la documentació. (Consell agrari, de Salut Municipal i Junta de Govern Local).
Contestació Alcalde: Vostè diu que l’ha rebuda, un altra cosa és que no li agrade la contestació. Respecte als Consells, el de Salut el Centre de Salut no considera convenient convocar-lo i l’agrari en l’actualitat per l’evolució de l’agricultura no té sentit que es convoque. La Junta de govern Local s’enviaran pel Secretari.
17.-Pregunta: Consell de Policia. El DECRET 19/2003, de 4 de març, del Consell de la Generalitat, pel qual es regula la Norma Marc sobre Estructura, Organització i Funcionament dels Cossos de Policia Local de la Comunitat Valenciana, estableix al seu  Article 12. Consell de Policia Local
1. En els municipis en la plantilla dels quals hi haja 15 Policies Locals, o més, es constituirà el Consell de Policia Local, sota la presidència de l’alcalde o persona en qui delegue, format pel cap del Cos i per Policies Locals pertanyents a les organitzacions sindicals més representatives en la corporació local.  
Pregunta, ja s’ha constituït?
Contestació Alcalde: No.
18.-Pregunta: Comité de seguretat i salut. La llei 31 /95 de prevenció de riscos laborals estableix al seu art. Art.38 Se constituirá un Comité de Seguridad y Salud en todas las empresas o centros de trabajo que cuenten con 50 o más trabajadores. Encara no s’ha constituït?.
Contestació Alcalde: Està constituït fa molts anys.

 

19.-Pregunta: Altaveu. L’altaveu municipal 518 demanava “vota a Picanya”.

Pròximament es concedirà el Premi CONAMA a la sostenibilitat, què teòricament ha de premiar els millors projectes i programes, no els projectes de poblacions més grans on més ciutadans voten a la seua població. Com jo no vull desvirtuar ni llevar mèrit al premi, vaig mirar els projectes, per votar això , el millor i si era el del meu poble, millor encara, i la sorpresa fou que en el proyecte posava:

DESTINATARIOS

Los destinatarios de estas mejoras son todos los habitantes del municipio de Picanya, así como los de los municipios colindantes. Actualmente hay más de 70 bicicletas prestadas por el Ayuntamiento, siendo usuarios habituales los trabajadores del sector público de Picanya (Policía Local, Médicos del Ambulatorio y Profesores) y del sector privado (empresas ubicadas en el Polígono Industrial y comercios locales).
És cert això que es posa ahí?.
Contestació Alcalde: Hi ha un  informe a l’efecte. Li ho passarem.
20.-Pregunta: Este ajuntament té departament de personal?
Contestació Alcalde: Sí.
21.-Pregunta: Delegació de funcions. Ha delegat algunes de les seues funcions d’alcalde que són delegables, en la Comissió de Govern?.
Contestació Alcalde: No.
22.-Pregunta: Delegació de funcions. No pensa delegar en regidors i fer regidories de per exemple, festes, urbanisme, esports, etc?
Contestació Alcalde: No.

Arxivat en: atur, dació, factures, hipoteques, ico, metro, Plenari, Tamer, taxa

Comentaris

 1. Anonymous diu:

  Gracias por informarnos.

 2. Anonymous diu:

  Si la veritat, es que perfí podem trobar aquesta informació online. Jo recorde un plenari del 2008, on Almenar va donar la seua paraula de que estarien publicades a la web i als panells informatius del poble…. 3 anys desprès, com en moltes altres coses, encara estem sense saber perque no compleix les seues paraules. En fí.. que li anem a fer?

 3. Anonymous diu:

  Moltes gràcies per tota la informació que doneu,
  esteu fent una bona feina.
  Sembla que els homes de paraula s’han acabat.

 4. Anonymous diu:

  Endavant!. Això de vídeo és que aneu a posar el vídeo de les intervencions?

 5. Anonymous diu:

  Enhorabona per facilitar la informació a tots. A mi m’agradaria saber a canvi de què es va pactar un assessor adscrit al grup municipal Esquerra Unida-Els Verds amb l’equip de govern la legislatura passada. Els altres dos grups no tenien assessors? I en esta legislatura, se’n nomenaran? Gràcies.

 6. VECINO DE PICANYA diu:

  Por lo que se esta viendo desde hace años, el PSOE de Picanya tiene un asesor encubierto, que es el Sr. J.M. Chamorro, que esta percibiendo alrededor de 3000 euros mensuales de media, por una prestacion de servicio que tiene con el ayuntamiento de Picanya.
  Por parte del PP, lleva mucho tiempo con representacion en el ayuntamiento y en ningun momento el Sr. Almenar no ha ofrecido a este grupo ningun nombramiento de asesor.

 7. VEI INTERESAT PER LO QUE FAN ELS POLITICS DE PICANYA diu:

  Per fi el Sr. Almenar després d’un any de promesa , concretament va prometre que en poc de temps (octubre 2010) s’anava a emetre en diferit part o trossos dels plens que celebraria la corporació municipal.
  Després de tants precs pels altres partits, escrits, no ha pogut aguantar mes per a evitar l’emissió dels plens, ja que COMPROMIS de Picanya ha emés en el seu pagina web part del vídeo gravat per ells de l’ultime ple municipal.
  Sr. Almenar arriba tard i pressionat, perquè no cedix un poc a les peiticiones de tots? És que li molesten les preguntes i que els ciutadans ens assabentem de la política a Picanya? Gràcies a COMPROMIS

 8. Anonymous diu:

  No m’ha agradat gens que el senyor Rius, primer s’ompliga la boca dient que ell pertany a la Compromís que es una força política amb vora 400 regidors al País Valencià, i que després quan Chamorro li pregunta per Burjassot o Alaquàs on Compromís té responsabilitats de govern se faça el loco i diga que Compromís és una coalició de partits i que ell és d’Iniciativa del Poble Valencià i que només coneix el cas d’un poble de 500 habitants de la Vall d’Albaida…

 9. Anonymous diu:

  Acabe de vore eixe troç i no respon a la realitat el comentari anterior. És sesgat. No és el mateix governar en coalició (Alaquàs i Burjassot) on cal pactar amb el PSOE, i ja hem vist el que pensa el PSOE d’eixe tema en concret) que governar a soles amb majoria absoluta, cas d’Otos (el poble que s’esmenta). A més la moció explica que és del partit i no de la coalició, la qual sí que té 400 regidors un altra cosa és, on governa amb majoria absoluta els regidors del propi partit que fa la moció, per lo manco és el que jo he comprés del diàleg.

 10. Contestació al comentari:
  Enhorabona per facilitar la informació a tots. A mi m’agradaria saber a canvi de què es va pactar un assessor adscrit al grup municipal Esquerra Unida-Els Verds amb l’equip de govern la legislatura passada. Els altres dos grups no tenien assessors? I en esta legislatura, se’n nomenaran? Gràcies.

  Xavier Rius informa:
  La legislatura passada hi hagué unes reunions PSOE i EU-Verds, en les quals, el PSOE demanava una oposició que no poguera afavorir a la dreta (segons la seua apreciació). Volia que les nostres propostes es negociaren abans de fer-les públiques per intentar arribar a consensos. Ells també es comprometien a fer-nos saber les qüestions importants municipals abans per intentar consensuar-les, d’eixa forma, evitar trobar-se en el plenari propostes alternatives des de la seua esquerra. Eu-Verds, demanava al seu torn què com això invisibilitzaria la seua presència i les seues idees i propostes les capitalitzaria l’equip de Govern, demanava una persona assessora per poder compensar amb feïna eixa manca de visibilitat.
  L’acord fou subscrit i gràcies a ell, alguns temes polèmics (PAI, Escoleta) isqueren sense una oposició forta al PSOE i amb l’introducció de millores proposades per EU-Verds.
  Malgrat l’acord ser de 4 anys, l’assessor prengué possessió el 23 de maig del 2008 (un any després) i finalitzà el 15 setembre de 2010, en total 2 anys, 3 mesos i dies, dels quatre anys que podia haver estat.
  Primer es tardà en nomenar-lo perquè no trobaven la persona amb el perfil idoni i segon les possibles persones que el reuníen no volien.
  El últim període fou perquè el PSOE trencà l’acord, després d’amenaces prèvies, perquè pensava que estàvem fent massa oposició.
  Respecte a assessors d’altres formacións, com a tals, teòricament cap. Encoberts, des de Compromís pensem que hi han diversos, el cas més clar, l’empresa contratada per l’ajuntament per assessorar en matèria d’habitatge, (unipersonal de destacat militant socialista) la qual, percep uns ingresos (que ja s’han dit per ahi, no sé si són exactes però molt aproximats sí que són). Com sabran els veïns que requerien els serveis, és difícil trobar-la en el seu lloc de treball, està en instal·lacions municipals, amb telèfon, llum i internet i material divers, a costa de l’erari públic i la seua funció pràctica parcial és d’assessorament polític.
  Alguna que altra persona és dissimulada i difícil de demostrar, però en això estem, quan tinguem proves ho confirmarem, de tota manera, podeu preguntar a treballadors imparcials pel que fan i deixen de fer alguns treballadors fixes i no fixes en l’ajuntament i tindreu la contestació.
  En aquest mateix plenari hem preguntat com una notícia urgent es publica amb pocs minuts de diferència a altes hores de la matinada en la web municipal i en la del PSOE, casualitat?, com contestà l’alcalde, “la resposta és obvia”.
  En aquesta legislatura, assessors, no amagats, ni s’han nomenat de moment ni pensem que s’anomenen.

 11. Anonymous diu:

  Gràcies per la resposta Xavier Rius.

 12. http://tenacarlos.wordpress.com/2011/10/09/el-proximo-sabado-15-de-octubre-revolucion-global/

  El 15 de octubre personas de todo el mundo tomarán las calles y las plazas. Desde América a Asia, desde África a Europa, la gente se está levantando para reclamar sus derechos y pedir una auténtica democracia. Ahora ha llegado el momento de unirnos todos en una protesta no violenta a escala global.
  Los poderes establecidos actúan en beneficio de unos pocos, desoyendo la voluntad de la gran mayoría, sin importarles los costes humanos o ecológicos que tengamos que pagar. Hay que poner fin a esta intolerable situación.
  Unidos en una sola voz, haremos saber a los políticos, y a las élites financieras a las que sirven, que ahora somos nosotros, la gente, quienes decidiremos nuestro futuro. No somos mercancía en manos de políticos y banqueros que no nos representan.
  El 15 de octubre nos encontraremos en las calles para poner en marcha el cambio global que queremos. Nos manifestaremos pacíficamente, debatiremos y nos organizaremos hasta lograrlo.
  Es hora de que nos unamos. Es hora de que nos escuchen.

 13. Anonymous diu:

  Ma mare per un tema de rehabilitació va voler assessorament.
  Anà, sense exagerar unes 12 vegades i mai no el trobà. Es fartà de preguntar i sempre li dien que a primer hora, que si dijous, al final va deixar d’anar.
  Ella es pensava que era funcionari i em digué que quina vergonya, que si tots els funcionaris eren aixina com podia funcionar l’ajuntament. Ara li diré que és una empresa contratada, pero efectivament, de tasca, poc o res.

 14. Anonymous diu:

  Este Alcalde, todo para él. No delega ni el tirar la traca.
  Así estará otros 30 años y nadie podrá sustituirlo.
  Y el caso que este año puede haber un muy buen concejal de fiestas, pero nada.

 15. Anonymous diu:

  A mi també me pàsa igual que a la mare de fa dos comentaris anteriors. Ani a parlar a una aparejadora de l´ajuntament pero una quiestió de rehabilitació y me insinua derivarme al Sr. Chamorro.
  Açó, ya no te nom, esta persona tendria que deixar de mantidre la relació profesional de la seua empresa amb l´ajuntament, esta rallant una ilegalitat moral. Damunt esten en crisis, l´ajuntament te un deute mol important i esta persona, per fer y trevallar menos que un peó de l´ajuntament se esta embolxacan bora 35.000 euros anuals i nosaltres els picanyers patin la crisis. Que poca vergonya.

 16. Retroenllaç: bactrim antibiotic

 17. Retroenllaç: azithromycin 250 mg

 18. Retroenllaç: baclofen

 19. Retroenllaç: 100mg viagra without a doctor prescription

 20. Retroenllaç: natural viagra

 21. Retroenllaç: viagra on line

 22. Retroenllaç: over the counter viagra

 23. Retroenllaç: viagra

 24. Retroenllaç: buy viagra online

 25. Retroenllaç: viagra pills

 26. Retroenllaç: cheap viagra

 27. Retroenllaç: viagra connect

 28. Retroenllaç: viagra prices

 29. Retroenllaç: cialis vs viagra

 30. Retroenllaç: female viagra pills

 31. Retroenllaç: viagra for men

 32. Retroenllaç: viagra vs cialis

 33. Retroenllaç: generic viagra

 34. Retroenllaç: viagra for women

 35. Retroenllaç: viagra without a doctor prescription

 36. Retroenllaç: generic viagra 100mg

 37. Retroenllaç: viagra without a doctor prescription usa

 38. Retroenllaç: generic viagra available

 39. Retroenllaç: viagra medicine online order

 40. Retroenllaç: viagra without doctor prescription usa

 41. Retroenllaç: cialis

 42. Retroenllaç: cialis 5 mg

 43. Retroenllaç: cialis 20 mg

 44. Retroenllaç: cialis coupon

 45. Retroenllaç: cialis generico

 46. Retroenllaç: cialis generika

 47. Retroenllaç: tadalafil

 48. Retroenllaç: tadalafil 5mg

 49. Retroenllaç: tadalafil 20 mg

 50. Retroenllaç: tadalafila

 51. Retroenllaç: amitriptyline withdrawal

 52. Retroenllaç: baclofen online sky labs

 53. Retroenllaç: is escitalopram used as a sleep agent

 54. Retroenllaç: prednisone adrenal insufficiency

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.