web analytics

El grup Municipal de Compromís hem presentat al Ple la següent:

MOCIÓ PER A L’ADHESIÓ AL IV PLA DE SALUT 2016-2020 DEL PAÍS VALENCIÀ I LA INCLUSIÓ DE PICANYA EN XARXA SALUT

La OMS en la Declaració d’Hèlsinki del 2013, va establir necessitat d’incorporar la salut en to-tes les polítiques. La incorporació de la salut a totes les polítiques consisteix a adoptar un enfocament intersectorial de les polítiques públiques en el qual es tinguen en compte sistemàticament les repercussions sanitàries de les decisions, es promoguen les sinergies i s’eviten els efectes perjudicials per a la salut, amb la finalitat de millorar la salut de la població i l’equitat sanitària.
Recollint aquest manament, al nostre territori es va crear el IV PLA DE SALUT 2016- 2020 “Salut en totes les edats. Salut en totes les polítiques” del País Valencià. Aquest IV PLA DE SALUT precisament persegueix millorar el nivell de salut i reduir les desigualtats en salut en la nostra societat, amb actuacions concretes des de l’administració i comptant amb la participació ciutadana.

Les actuacions en l’àmbit local que reconeix el IV Pla de Salut se centren en:
• Accions formatives i de capacitació dels membres del grup impulsor del projecte.
• Anàlisi de la situació de salut del municipi de manera participativa, incorporant els re-cursos locals que generen salut.
• Desenvolupament de projectes orientats a promoure la salut en les diferents edats i en els diferents entorns de la vida de les persones en l’àmbit municipal.
En els municipis, els pobles, les ciutats i els barris són els entorns on la ciutadania treballa, estudia, estima, juga, es relaciona i en definitiva viu. És en l’entorn local on es forja la salut i on les accions estan més prop de la gent; per això els governs municipals tenen un paper molt important en la implementació de la perspectiva de salut i equitat en totes les polítiques que desenvolupen.
Amb aquesta idea que va nàixer en el 2017, Xarxa Salut ara per ara compta amb més de 170 municipis que formen part i posen la Salut i el benestar en el centre de les seues polítiques.
Per tot l’anteriorment exposat, es proposa l’adopció dels següents,
ACORDS:
1. Formalitzar mitjançant aquest document l’adhesió de PICANYA al IV Pla de Salut de la Comunitat Valenciana, i en particular el nostre interés en els objectius i accions d’aquest pla sobre els quals es puga actuar des de l’àmbit local.
2. Designar com a persona coordinadora d’aquesta adhesió al responsable de l’àrea de Salut del govern municipal [EN CAS DE NO EXISTIR RESPONSABLE DE SALUT, NOMENAR L’ALCALDIA o Tècnic/Tècnica d’aquesta matèria si existirà], les dades d’afiliació de la qual i contacte es recullen en l’annex d’aquest document.
3. Traslladar el present acord i el nostre compromís d’adhesió a l’IV Pla de Salut, a l’efecte de comptar amb el seu suport i assessorament a la Direcció General de Salut Pública i Addiccions de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, a través del Centre de Salut Pública del Departament de Salut que corresponga.
4. Traslladar a la Federació Valenciana de Municipis i Províncies aquest compromís d’adhesió